Kamarát had

Skrotil som hada
takého malého
zato s poriadne dlhým jazykom
odvtedy je stále so mnou

Spolužiaci zrazu prestali
zvliekať zo mňa kožu
spolužiačky ani nezasyčia
keď sa okolo nich preplazím
a starší brat sa ma bojí ako myš

Každému sa vrátil jed
Si voľný, hadík,
ďakujem.

Šnúrky na topánke

Už ma to nebaví!
stále sa vracať k mame
keď sa mi rozviažu šnúrky
náročky ma zlostia ako kaz

Utekám opäť domov
udobriť rozhádané šnúrky
cestou ma vyštípe mraz

Zvnútra počujem helikoptéru
Neuvidím ju! Zas!

Vytiahnem vás!
kričím na šnúrky
A bude pokoj

Raz sa ich naučím viazať
Vzal by to fras.

Teplá perina

Keď odbije polnoc
pôjdem na koniec sveta
vraj je tam obrovská priepasť
do nej vyhodím
celý tento zlý deň
a možno sa ráno opäť zobudím
pri mame pod teplou perinou.

Tvorba Dávida Dziaka má intencionálny charakter – je adresovaná (ako v súťažnom príspevku uvádza samotný autor) deťom od desiatich rokov – a na základe tohto určenia je potrebné ju i posudzovať. Ako kľúčová sa v danom prípade javí kategória detského aspektu, a teda zohľadnenia detského vnímania sveta, jeho fantazijnosti, svojskej logiky, invenčnosti, nápaditosti a neraz i (z pohľadu dospelého) nonsensuálnosti. V naznačených súvislostiach možno konštatovať, že čím je Dziakova báseň (akou je napríklad text Teplá perina) jednoduchšia, sústreďuje sa primárne na hodnotový svet dieťaťa, jeho túžby, strachy či potreby, neznásilňuje rým na úkor významu (báseň Šnúrky na topánke) a neusiluje sa o umelecké stvárnenie na úkor prítomnosti detského videnia sveta, tým je presvedčivejšia a zasahujúcejšia. Dôvera v dobro, jemnosť a v (pozitívnom význame slova) naivita detského hrdinu Dziakovej básne zarezonuje väčšmi, než úsilie o „veľkú“ poéziu. Prežívanie dieťaťa by sa v autorovej tvorbe nemalo dostať do úzadia, a to ani vtedy, ak sa pokúša celkom úspešne vystavať text (báseň Kamarát had) napríklad na dvojakom chápaní frazém (v doslovnom i prenesenom význame).

Lenka Šafranová

Dávid Dziak vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Momentálne je interným  doktorandom na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty PU v Prešove. Odborne sa venuje prevažne literatúre pre deti a mládež. Píše tiež básne, publikoval ich napríklad v časopise Dotyky, v zborníku Ars Šafarikiana II. a poľskom zborníku Sen o Karpatach.