Literárny portál Knihy na dosah vznikol v roku 2017.  Jeho vydavateľom je Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Cieľom projektu je propagovať literatúru, knihy a čítanie formou, ktorá by bola dostupná a zrozumiteľná širšej verejnosti, no zároveň si udržala istý kvalitatívny štandard.

Na portáli nájdete príspevky týkajúce sa aktuálneho diania na slovenskej, ale aj svetovej literárnej scéne, recenzie, rozhovory, knižné tipy a iné články z tejto sféry. Prečítate si ich v rubrikách Po čom siahnuť Literárna kaviareň. Rubrika Autori uvádzajú ponúka priestor na prezentáciu svojich diel etablovaným aj menej známym autorom pôvodnej literárnej tvorby a tiež tvorcom komiksu. Mladí začínajúci autori môžu ukázať talent a predstaviť svoje texty v rubrike Ukáž sa! Vďaka spolupráci s odborníkmi z oblasti literárnej vedy dostanú budúci spisovatelia aj kvalifikovanú spätnú väzbu.

Projekt Knihy na dosah realizujeme s podporou Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja.

ISSN 2729-7624
Pokyny pre prispievateľov nájdete tu

Redakčná rada

.

Alena Zavocka

šéfredaktorka portálu

vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, kde organizuje a moderuje literárne a kultúrne podujatia. V súčasnosti sa podieľa na realizácii cyklu besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi a ich hosťami 1+1, v minulosti pripravovala projekt s názvom Štyri večery nepokoja. V roku 2012 založila literárny klub KOLIK, ktorý aj vedie.

Erika Palágyiová

vyštudovala históriu, odborne sa zameriava na výskum slovenských dejín s osobitným zreteľom na dejiny knižnej kultúry. Pracuje vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach ako bibliografka a regionalistka. Popritom sa venuje aj redaktorskej a prekladateľskej práci. Jej záľubou je súčasná slovenská a svetová literatúra.

Stanislava Sivčová

Stanislava Peštová

vyštudovala v Prešove učiteľstvo anglického a slovenského jazyka. Po skončení magisterského štúdia obhájila dizertačnú prácu venovanú prieniku populárnej a umeleckej literatúry v súčasnej slovenskej próze. Venuje sa predovšetkým teórii populárnej literatúry, priestoru medzi populárnou a umeleckou literatúrou a literárnej kritike. V roku 2022 jej vo vydavateľstve FACE vyšla monografia Medzi populárnou a umeleckou prózou. Inšpirácie a ašpirácie tzv. literatúry stredu. Pracuje vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, kde má na starosti literárne a kultúrne podujatia.

Odborná garantka

.

Mária Klapáková

vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde ukončila aj denné doktorandské štúdium literárnej vedy. Je redaktorkou časopisu o poézii a básnikoch Vertigo a detského literárneho časopisu Zips. Venuje sa súčasnej slovenskej, okrajovo i svetovej, literatúre, aktívne i teoreticky tiež literárnej kritike. Je porotkyňou a lektorkou viacerých literárnych súťaží a workshopov, príležitostne moderuje literárne besedy a podujatia.