Prvý dotyk – prvá radosť – prvé hĺbanie (i zahĺbenie)

Literárny štvrťročník Fraktál ukončil 4. ročník svojho vychádzania 4. číslom venovaným predovšetkým literatúre pre deti a mládež (k tejto téme v ňom možno nájsť články a štúdie, poéziu i prózu, preklad, esej aj rozhovor s „doyenkou“ tohto odboru, Z. Stanislavovou, moderovaný M. Součkovou). Časopis sa za ten čas udomácnil na literárnej scéne na Slovensku ako výraz kvality a vnútornej zainteresovanosti na domácom literárnom dianí – ale aj pravidelnom sprostredkovaní umeleckých a myšlienkových impulzov odinakiaľ. Na Slovensku azda niet autora alebo literárneho vedca – prirodzene, ani autorky alebo vedkyne, ktorí by v ňom doposiaľ nepublikovali. Redakčný tím Fraktálu  sa od začiatku usiluje o pestrosť tém, štýlov aj poetík a poskytuje spoľahlivú informáciu o tých najvýznamnejších smerovaniach, ale aj knižných tituloch či podujatiach, ktoré slovenskou literatúrou hýbu.  Neobchádza ani dejinné súvislosti a budovanie vedomia kontinuity (svedčia o tom napríklad dve obsažné štúdie z pera literárnych vedcov F. Koliho a J. Gbúra o tvorbe P. O. Hviezdoslava v ostatnom
čísle) alebo udalosti, ktorých zmysel sa ani s odstupom času nevytráca (v 4. čísle si napríklad všímame návštevu pápeža Františka na Slovensku očami tvorcov literatúry – aj cestu, po ktorej kráča). No a samozrejme – covidová éra poznačila nielen formálnu existenciu časopisu, ale aj jeho obsahové akcenty; pravidelne jej venujeme pozornosť v kontexte literárnych aktivít a tvorivých vzopätí našich autorov a spolupracovníkov.

E-upútavky, ktoré redakcia časopisu zostavuje a ponúka pri príležitosti vyjdenia každého nového čísla, sú plné zaujímavých mien, myšlienok aj odkazov. Tvoria ich citáty z príspevkov v danom čísle a ich zmyslom je nielen upútať pozornosť publika a upozorniť na nový prírastok v rade časopiseckých výstupov (de facto zborníkov – s trvalejším záberom, než len podenkovým), ale aj primäť ľudí z literatúry i jej inštitucionálneho zázemia zamyslieť sa nad otváranými témami či problémami.

Začítajte sa do tohoročných upútaviek, ako sme ich pre vás zoradili. Všetky ďalšie, t. j. z predchádzajúcich ročníkov časopisu, nájdete na: www.fraktal.sk  Zaručene sa, okrem iného, tiež pobavíte – napríklad na rozporoch, zhodách i doplneniach stanovísk jednotlivých autorov a autoriek alebo ich literárnych protagonistov; možno aj tam, kde by to nikto neočakával…

(F-press)

Časopis Fraktál  vychádza s podporou z verejných finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia

Štvrté číslo 4. ročníka časopisu Fraktál vyšlo s finančnou podporu Fondu LITA