Vo vydavateľstve Fraktál, o. z. práve vyšli dve knižné novinky novozaloženej edície POIESIS:

Marián Milčák: Selfie (výber z poézie) ► POIESIS 01

& Stanislava Chrobáková Repar: Antigony, Ifigénie, Heleny a iné užitočné deje (výber z poézie) ► POIESIS 02

Knihy sú zaopatrené doslovmi z pera odborníčok Jany JUHÁSOVEJ (P01) a Maríny ŠIMÁKOVEJ SPEVÁKOVEJ (P02), kalendáriom autora i autorky aj ich portrétnymi fotografiami. Výbery poézie vznikali konsenzuálne; okrem autorov básní do nich v druhom a treťom slede vstupovali aj obidve literárne vedkyne a redakcia Fraktálu, o. z. Publikácie vychádzajú v tvrdej väzbe, autorkou dizajnu obidvoch titulov i celej edície je knižná grafička Eva KOVAČEVIČOVÁ FUDALA. Autormi výtvarných diel použitých vnútri i na obálkach kníh sú výtvarníci Jan LEBIŠ (P01) a Miroslav CIPÁR (P02). Za touto voľbou okrem Fraktálu, o. z., stojí aj galéria „TOTO! je galéria“, ktorá sa venuje ilustračnej tvorbe na Slovensku (i v Česku) – a tiež dedičky autorských práv obidvoch výtvarníkov, Lucia LEBIŠOVÁ a Vilma CIPÁROVÁ, ktoré s vydavateľstvom od začiatku na tomto projekte spolupracovali.

 

Jana JUHÁSOVÁ (Katolícka univerzita v Ružomberku) o básnickom geste Mariána MILČÁKA okrem iného napísala: „Etické gesto, na ktoré M. Milčák ani tu [v zbierke Teserakt] nerezignuje, stále viac zviditeľňuje jeho príslušnosť k bezprostredne prednovembrovej a potom aj ponovembrovej generácii, ktorej potrebou sa stala i reflexia veľkých dejinných obratov – pocit individuálnej zodpovednosti za vznikajúci, no tiež rýchlo sa strácajúci ,slobodný‘ svet.“

Marína ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ (Univerzita v Novom Sade) o básnickom geste Stanislavy CHROBÁKOVEJ REPAR okrem iného napísala: „Lyrická subjektka Stanislavy Chrobákovej Repar sa vyznačuje silnou potrebou vydať zo seba autentický ženský hlas, dopĺňa ho však aj potreba stelesňovať čosi ako jeho univerzálnu kvalitu; tá prichádza zďaleka (ako ozvena pôvodnej orálnej kultúry) a odznieva doďaleka, rozkolísavajúc zavedené vzorce správania. Poetka si zároveň plne uvedomuje aj protirečivý dosah takéhoto prístupu, pretože sloboda prekračujúca zaužívané predstavy a obrazce si vždy vyberie svoju daň […].“

 

KONCEPCIA EDÍCIE vychádza zo zámeru vydavateľa súhrnne predstaviť slovenskej literárnej a kultúrnej verejnosti tvorbu básnikov a poetiek, narodených zväčša okolo roku 1960 (plus – mínus), ktorí sa v slovenskej literatúre úspešne pohybujú už piate desaťročie. S verejným publikovaním obvykle začínali v 80. rokoch 20. storočia a mnohí z nich na svojej profesionálnej i životnej ceste prekonávali rôzne prekážky či výzvy súvisiace so spoločenskou tranzíciou po páde Berlínskeho múru – v osobnej i spoločenskej rovine. V rámci viacročnej realizácie tohto edičného projektu by vydavateľstvo postupne chcelo prispieť k vyššej miere ich čitateľskej a kultúrnej identifikácie. Okrem iného aj s ohľadom na fakt, že generačná kritika tejto skupiny tvorcov sa po Novembri ´89 de facto rozpadla a nastupujúca generácia kritikov a kritičiek sa celé roky prednostne venovala (či naďalej venuje) predovšetkým tvorbe spisovateľov a básnikov, ktorí s dnešnými šesťdesiatnikmi generačne susedia – tak smerom dopredu (už slobodné 90. roky), ako aj smerom dozadu („zlaté“ 60. roky). Je paradoxné, že „stigma“ minulého režimu – hoci nikdy priamo nevyslovená – ležala (a stále leží) na autoroch a autorkách, ktorí rozmanitými spôsobmi už v mladosti otvárali cesty slobode slova a prejavu či svojbytným estetikám básnického, celkovo slovesného umenia.

Je načase, aby sme tejto roztrúsenej „generácii v úvodzovkách“ (* cca 1960), ktorá má za sebou významné tvorivé výkony, ale aj množstvo iných kultúrnych referencií – často skrytých, venovali systematickejšiu pozornosť. Edícia POIESIS na tejto ceste práve urobila svoje prvé kroky.

Vydanie obidvoch kníh podporil z verejných prostriedkov FPU   

Zdroj: Fraktál, o. z.