Udalosťou roka 2020 v slovenskej poézii pre deti bolo nájdenie strateného rukopisu konkrétistu Jána Ondruša. Ako zvyčajne, kvalitu detskej poézie udržiava Daniel Hevier. Výborne ju dotvárajú najnovšie zbierky básní pre predškolákov Gabriely Dittelovej a Jany Šimulčíkovej, ako aj prínosný debut v tvorbe pre deti Mirky Ábelovej.

Po 37 rokoch E. Markovič našiel rukopis jedinej knihy pre deti J. Ondruša, ktorá vyšla pod názvom Kreslím koňo koňaté (Literárna nadácia Studňa, il. D. Hevier). Ako už naznačuje názov titulu, v ktorom je aliterácia a novotvary, zbierka hýri jazykovou vynaliezavosťou, tvorivosťou a hrou. Ondruš sa hrá s jazykom a jeho možnosťami, prekrúca ho a vytvára rôzne novotvary, kreované podobne ako detské okazionalizmy, ktorými si dieťa vynaliezavo kompenzuje svoju nedostatočnú slovnú zásobu: „Páv / svoj chvost rozchvostuje, / okále na ňom rozokáli“. Celá zbierka môže hravou formou rozvíjať jazykový cit detského čitateľa. Pritom sa nezabúda ani na zvukovú stránku textov, ktoré nabádajú k ich spievaniu. Dôraz sa kladie predovšetkým na zábavnosť: „Myšička myšičkuje, / mačička mačičkuje. // Myšička zanožičkovala, / za stoličku sa zastoličkovala“, k čomu sa využíva neobmedzená fantázia a nonsens: zvieratá krava kravitá, kôň konitý a sliepka sliepkatá disponujú výnimočnými vlastnosťami a schopnosťami: „Otočí krave kravitej / rohy rohaté do zeme / a nadojí kofolu kofolitú. […] Taká je naša krava kravitá, / že je na patent patentný“, podobne dopravné prostriedky žigulo žiguláre, bicyklo bicykláre a motorko motorkulum.

Po výberových publikáciách tak takéto básne píše hevier (2018) a tak takéto básne pre deti píše hevier (2019) D. Hevier do tretice vybral svoje najlepšie texty, tentokrát piesne, ktoré vyšli pod názvom tak takéto texty piesní píše hevier (Trio Publishing, il. autor), čím sa kompenzuje nedostatkový žáner piesní, pop-poézie pre mládež. Mnoho piesní hudobne zrealizovala skupina TEAM a Pavol Habera, pričom súčasťou zbierky sú aj doteraz nezhudobnené texty. Čitateľa určite potešia aj autorove zaujímavé komentáre k niektorým textom. V rámci edície „Prvé čítanie“ vo vydavateľstve Matys vyšla Hevierova kniha Dočítania, decká! (il. autor), je teda určená čitateľovi od šiestich rokov. Synkretický titul tvorí abecedár, hravé „hevierovské“ básničky a krátke zábavné rozprávky.

Poetka pre dospelých M. Ábelová napísala aj prvú knihu pre deti Pes Moko a jeho oko (OZ Brak, il. I. Šáteková). Milý príbeh vo veršoch je o inakosti a priateľstve psa Moka a chlapca Viliho: „Avšak teraz trochu vážne: / bez priateľov život viazne. / Priateľ býva silným štítom, / ochráni ťa pred zlom pritom“, ktorí spoločne hľadajú oko pre Moka: „nevie, kde má svoje oko. / Tým sa trápi milý Moko. / Bez oka je život sivý, / každý naňho zíza, civí“, čím sa vzájomne zbavujú samoty. Počas cesty stretajú zvieratá, ktoré taktiež disponujú nejakou odlišnosťou (napríklad ryba s nohami či žltá myš s bodkami), čo funkčne prehlbuje daný problém. Veršovanie o vonkajšej a vnútornej kráse je veľmi kultivované, má však predvídateľnejší záver.

Svoju štandardnú úroveň si udržiavajú poetky G. Dittelová v zbierke Kuk do knižky (Trio Publishing) a J. Šimulčíková v knihe Básničky pre šikovné jazýčky (Perfekt). Oba tituly sú adresované predškolákom a prvočitateľom. Ich poetika je milá a hravá s jemným humorom. V solídne zvládnutých textoch obe autorky tematizujú pre dieťa predškolského veku blízke javy ako obliekanie, jedenie: „Otvor ústa ako vrátka, / ja som tvoja kamarátka. / Dobrotu ti do nich dám, / otvor ústa, urob ham“ (Dittelová), spanie či hranie sa: „Deti by sa s mackom hrali, / keby nebol taký starý. / Praskajú mu kĺby, / trocha sa aj hrbí. / Kožuch sa mu pára. / Nájde opravára?“ (Šimulčíková). Súčasťou kníh sú aj básničky o prírode, kvetoch a zvieratkách, ako aj intertextuálne básne o známych rozprávkových bytostiach. Riekankovým textom možno vyčítať len miestami konvenčnejšie spracovanie tém. Obe zbierky sú ilustračne a graficky príťažlivé, Dittelovú vydarene ilustroval Ľ. Paľo a Šimulčíkovej texty sprevádzajú detsky autentické ilustrácie z Výtvarnej súťaže K. Ondreičku Mesiac detskej tvorby.

Dávid Dziak pôsobí ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Nedávno mu v spoluautorstve (Z. Stanislavová, M. Klimovič) vyšla monografia (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti a mládež (Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2020). Píše tiež básne pre deti, ktoré mu vyšli v časopisoch Slniečko (2020 – 2021, roč. 75) a Vertigo (2018, č. 5) či v zborníkoch Kapitán Spomienka (Perfekt, 2019) a Kráľovná (Perfekt, 2021). V roku 2021 mu vyjde zbierka interaktívno-inštruktívnych rozprávok Poď do rozprávky (FACE, il. M. Souček).