Literárna súťaž Medziriadky spojená s letnou literárnou školou je vyhlásená pre autorov do 26 rokov a bude hodnotená anonymne. Do súťaže sa môžete zapojiť s poéziou, prózou alebo dramatickým textom (divadelná hra, filmový scenár alebo rozhlasová hra).

Prihlásené práce nesmú autori do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nesmú byť do dňa uzávierky ocenené na inej literárnej súťaži.

Dôkladne si preštudujte propozície a formálne náležitosti prác. 

VEKOVÉ KATEGÓRIE pre POÉZIU a PRÓZU:

 • žiaci základných škôl, 5. – 9.ročník
 • študenti stredných škôl
 • študenti vysokých škôl
 • mládež do 26 rokov (max. 26 rokov v čase uzávierky)
 • DRAMATICKÝ TEXT sa hodnotí bez vekového členenia.
 • Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

SÚŤAŽNÉ PRÁCE MUSIA byť napísané v slovenskom jazyku v rozsahu:

 • POÉZIA 3 až 5 básní
 • PRÓZA max.3 útvary, spolu v rozsahu najviac 10 normostrán (normostrana =1800 znakov vrátane medzier, počet znakov si v MS Word môžete skontrolovať spravidla na paneli vľavo dole)
 • DRAMATICKÝ TEXT bez obmedzenia.

Práce zasielajte v nasledovnej úprave: písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, bez obrázkov a mena súťažiaceho/súťažiacej v texte. Práce nespĺňajúce tieto podmienky budú zo súťaže vyradené.

POSTUP PRI REGISTRÁCII

 1. Pred zaslaním príspevku prosím vyplňte online prihlášku www.medziriadky.sk/prihlaska/
 2. Súťažný príspevok treba zaslať na sutaz@medziriadky.sk, vo formáte DOC alebo DOCX (MS Word).
 3. Súbor pomenujte v tvare: druh_priezvisko_meno (napríklad proza_slancikova_bozena alebo poezia_smrek_jan alebo drama_tajovsky_jozef). Každý literárny druh zasielajte v osobitnom súbore. Ak posielate príspevky viacerých súťažiacich, prosím, zašlite príspevky každého osobitne.
 4. Prijatie príspevku bude potvrdené spätným e-mailom do piatich dní. V opačnom prípade nás kontaktujte.
 5. Komunikácia organizátorov so súťažiacimi prebieha najmä formou e-mailov, preto prosíme, vyplňte v prihláške e-mailový kontakt na súťažiaceho.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE:

 • vyhlásenie súťaže: 3.2.2020
 • uzávierka súťaže: 29.3.2020
 • Zaslanie pozvánok päťdesiatim finalistom najneskôr do 10.7.2020. Päťdesiat finalistov bude pozvaných na letnú školu literatúry.
 • Uskutoční sa 21. −27. augusta 2020 v rekreačnej oblasti Duchonka.

Súťažné príspevky vyhodnotí porota v zložení:

 • PETR BORKOVEC – básnik, prekladateľ, publicista, editor vydavateľstva Fra
 • MIROSLAV DACHO – divadelný dramaturg, vysokoškolský pedagóg
 • VERONIKA DIANIŠKOVÁ – poetka
 • MÁRIA RIDZOŇOVÁ FERENČUHOVÁ – poetka, prekladateľka, filmová teoretička
 • MICHAL HLATKÝ – spisovateľ, učiteľ
 • MÁRIA KLAPÁKOVÁ – literárna kritička, redaktorka časopisu Vertigo a detského časopisu Zips
 • EVA KOLLÁROVÁ – poetka a textárka, vedúca Ľubovnianskeho literárneho klubu
 • MARTA SOUČKOVÁ – literárna kritička, vysokoškolská pedagogička, lektorka slovenského jazyka a kultúry
 • MATEJ THOMKA – autor, pedagóg, organizátor literárneho života

                                                                                                                   Zdroj: Medziriadky